Personvern/Databehandling

Verdsett As benytter tjenester/produkter levert av Verdi NTFS som er et datterselskap av Norsk Takst As.

Norsk takst er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret for at behandlingen (det vil si innsamling, lagring eller på annen måte håndtering) av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

I forbindelse med takstoppdrag samles det inn følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon : Fullt navn, e-postadresse, post- og bostedsadresse og telefonnummer.
 • Eiendomsinformasjon som kan knyttes til oppdragsgiveren: Adresse, gnr., bnr., eventuelt snr./fnr., eierform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, forsidebilde av eiendom og tilstandsinformasjon.
 • Betalingsinformasjon : Informasjon om bestillinger, herunder informasjon som er nødvendig for å utføre, og prosessere betalingen for taksttjenester.
 • Ovennevnte opplysninger kan deles mellom ansatte i Verdsett As i forbindelse med korrekturlesning/sidemannskontroll.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

 • Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven), eller når det ikke foreligger et annet gyldig behandlingsgrunnlag for å fortsette lagringen.

Dersom du ønsker mer informasjon om Norsk taksts behandling av personopplysninger, kan du sende en henvendelse per post til:

Norsk takst
Klingenberggata 7A, postboks 1516 Vika, 0117 Oslo.

eller på epost til: adm@norsktakst.no

Kundeservice

Kundeservice i Verdsett As benytter epost sendt til b@rlund.no. All dialog/kontakt du har med kundeservice lagres i tredjepartssystemet knyttet til Verdsett As.


Tredjepartsleverandører

 • Ambita/Infoland: Om oppdraget krever dokumenter, eller det er bestilt «meglerpakke» sendes matrikkelinformasjon til Ambita for at oppdraget kan utføres.
 • Microsoft office 365: Verdsett As benytter tjenester fra Microsoft til håndtering av epost og lagring av data i skytjeneste.
 • Verdi NTFS: Verdsett As benytter tjenester/produkter levert av Verdi NTFS som er et datterselskap av Norsk Takst As.
 • Mediebruket: Verdsett benytter mediebruket til drifting av nettside og bestillingsskjema for takst. Opplysninger lagt inn i skjema på nettside www.verdsett.no lagres av mediebruket i 12 måneder før automatisk sletting.
 • Apple Inc: Verdsett As benytter skytjeneste fra Apple for lagring og håndtering av bilder tatt ved befaring.
 • Svea Finans: Personopplysninger og fakturaadresse utleveres til Svea Finans ved fakturering av oppdraget. 

Generelle vilkår

Pris

Oppgitt pris ved bestilling av oppdrag via nettsiden www.Verdsett.no er å anse som en fastpris forutsatt:

 • At reise fra kontorsted til befaringsadresse tur-retur, er under 160 km totalt.
 • Kjøring utover 160 km totalt faktureres etter medgått tid og km etter timeshonorar 1500,- og 8,75,-/km ink.mva.
 • At opplysninger om areal, boligtype, byggemåte, antall våtrom er lagt inn i bestillingsskjema er riktig.
  Vi forbeholder oss retten til å justere/endre faktura etter faktiske forhold som blir registrert ved eiendommen om det er vesentlige avvik som medfører merarbeid.
 • At forbruksmateriell leveres av kunden selv.
  Forbruksmateriell som veggbokser og blendingslokk kan leveres av Verdsett As etter avtale og medgått antall for kr. 85,- pr stk.
 • At etterarbeid/revideringer etter ferdigrapport er utstedt faktureres etter medgått tid og avrundes opp til nærmeste 30 min.
 • At det ved tilstandsrapport er tilrettelagt for befaring.
  Rydding/flytting av gjenstander og møbler for tilkomst til rom eller bygningsdelen som skal undersøkes faktureres etter medgått tid a 1500,-/time ink.mva
 • At takstingeniør/bygningssakskyndig får utføre sitt arbeid uforstyrret og at besiktigelsen på ingen måte blir avbrutt eller stykket opp i flere befaringer.
 • At tilleggsbygninger kun blir beskrevet generelt med en samlet tilstandsgrad for hele bygningen.
  Tilleggsbygninger som ønskes fullstendig vurdert etter NS3600 kommer i tillegg etter medgått tid eller fastpris etter nærmere avtale.


Ordrebekreftelse

Etter at ordrebekreftelsen er utsendt har Verdsett allerede påtatt seg gebyr/avgift fra tredjepartsleverandører og oppdraget er å anse som avtalt.

 • Avbestillinger etter ordrebekreftelse er utsendt faktureres med gebyr 1500,-.
 • Avbestillinger av oppdrag senere enn 7 dager før avtalt befaring faktureres med gebyr 3000,-.

Befaringsdato

Det er lagt opp til at kunden selv skal velge befaringstidspunkt i bestillingsskjema.
Verdsett As vil så langt det er mulig forsøke å avholde befaringen etter kundens valgte dato i skjemaet.

 • Vi forbeholder oss retten til å velge tidspunkt på dagen befaringen skal avholdes og innenfor normal arbeidstid.
 • Vi forbeholder oss også retten til å måtte utsette eller flytte befaringen i tilfelle sykdom eller lignende forhold, uten at dette er ensbetydende med grunnlag for avbestilling av oppdraget eller at kulepunkt under «ordrebekreftelse» frafaller.

Levering

Verdsett As etterstreber levering eller dellevering av produktet så raskt som mulig etter avholdt befaring. Normal leveringstid på levering eller dellevering av produktet er innen 7 virkedager. I enkelte perioder av året kan det ta lengre tid.

Levering av et komplett sluttprodukt forutsetter at nødvendig dokumentasjon for oppdraget er fremlagt.
Vi forbeholder oss retten til å ferdigstille og fakturere et oppdrag, selv om dette kan innebære manglende informasjon i sluttproduktet, om nødvendig dokumentasjon ikke blir fremlagt innen rimelig tid (4 uker fra befaringstidspunktet) fra kunden selv eller kundens medhjelpere.
Eventuell revidering/endring av rapport etter ferdigrapport er utsendt, faktureres etter medgått tid og avrundes opp til nærmeste 30.minutt.

Forsikring

Verdsett As har forsikret profesjonsansvar for takstmenn, og er forsikret gjennom IF forsikring.
Forsikringen gjelder taksering/tilstandsvurdering av fast eiendom.
Skader knyttet til fysisk hulltaking ved undersøkelser og tilstandsrapport utført av Verdsett As er forsikret.

Betaling/faktura

Som kunde hos Verdsett As kan du velge mellom flere betalingsalternativer.
Om ikke annet er avtalt, sendes det ut betalingslink/faktura når utkastet på rapporten er sendt. Ved betalingslink må kunden selv velge vanlig faktura eller annen betalingsavtale.
Betalingslinken er aktiv i 3 dager fra den er utsendt, om det ikke foretas noen valg blir det tilsendt en ordinær faktura.

  • Ved valg av faktura tilsendt på epost eller postgang er det 14.dagers betalingsfrist.
   Verdsett As selger sine fakturaer til Svea Finans. Svea overtar eierskap av faktura og videre oppfølging ved manglende betaling.
  • Blir kunden tilsendt en link til betalingsportal, inngås det egne avtaler med Svea Finans.